ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดฝึกอบรม

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 – 18  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดฝึกอบรม