ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)

ใส่ความเห็น