You are currently viewing ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางนํ้าที่มีกระแสน้ำเชี่ยวและน้ำท่วม (Swiftwater & Flood Rescue Technician Level 1 : SRT 1)

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (กึ่งออนไลน์) หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการช่วยเหลือและช่วยชีวิตทางนํ้าที่มีกระแสน้ำเชี่ยวและน้ำท่วม (Swiftwater & Flood Rescue Technician Level 1 : SRT 1)

pdf.symbol.100
SWIFTWATER & FLOOD RESCUE TECHNICNIAN LV.1 – SRT1.pdf