You are currently viewing แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้แสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมกึ่งออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร

แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้แสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมกึ่งออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร

แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้แสดงความจำนงเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมกึ่งออนไลน์ จำนวน 5 หลักสูตร

1. หลักสูตรการเพิ่มศักยภาพครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการช่วยเหลือและ ช่วยชีวิตทางนํ้าที่มีกระแสนํ้าเชี่ยวและนํ้าท่วม (Swiftwater & Flood Rescue Technician Level 1 : SRT 1) จำนวน 76 ชั่วโมง

2. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการดำนํ้าขั้นต้น (Open Water Diver Course) จำนวน 67 ชั่วโมง

3. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการใช้และ บำรุงรักษา รถยนต์กู้ภัยเอนกประสงค์ขนาดใหญ่เบื้องด้น จำนวน 42 ชั่วโมง

4. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านการใช้และ บำรุงรักษา รถดับเพลิงอาคารเบื้องต้น จำนวน 26 ชั่วโมง

5. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต (ERT) ด้านเทคนิคการใช้ เชือกกู้ภัยขั้นต้น (Rope Rescue Technique – Level I) จำนวน 41 ชั่วโมง