มีนาคม 2564 (2)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว638 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ดาวน์โหลด 
2. หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ มท 0627/ว194 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การใช้งานเอกสารที่ลงนามด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดาวน์โหลด 
3. หนังสือกองเผยแพร่และประขาสัมพันธ์ ที่ มท 0635/ว301 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญรับฟ้งรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลด 
4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว812 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการ ดาวน์โหลด 
5. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว824 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564 เรื่อง การจัดคนลงตำแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งงานภายใน ดาวน์โหลด 

ใส่ความเห็น