มีนาคม 2564 (1)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว667 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ดาวน์โหลด 
2. หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด ที่ สอ.ว17/2564 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด ดาวน์โหลด 
3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว683 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ทุน ฝึกอบรมหลักสูตร Transparency and Good Governance in Public Policy ดาวน์โหลด 
4. หนังสือกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0606/ว526 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ดาวน์โหลด 
5. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ด่วนที่สุด ที่ มท 0601/ว461 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การขับเคลื่อนมติคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว เมืองรอง ดาวน์โหลด 
6. หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ มท 0627/ว192 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง ประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ค่านิยมองค์กรชองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลด 
7. หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ มท 0627/ว196 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำ กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด 
8. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว728 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 เรื่อง การ ปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของกองคลัง
ดาวน์โหลด 

ใส่ความเห็น