กุมภาพันธ์ 2564 (2)

1. หนังสือสถาบันพัฒนาบุคลากด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนวิชาการฯ ที่ มท 0625/วช004 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอประขาสัมพันธ์โครงการการจัดการความรู้เพื่อ ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้โนองค์กร ดาวน์โหลด 
2. หนังสือศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๒๔/ว406 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย (ศอ.ปส.มท.) ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด 
3. หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด ที่ สอ. 416/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด ดาวน์โหลด 
4. หนังสือกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ที่ มท 0635/ว186 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลด 
5. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว502 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การให้ กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 ดาวน์โหลด 
6. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว316 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง สรุปข้อสั่งการในการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส่วนภูมิภาค) เดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลด 
7. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว449 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ให้ ข้าราชการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) ผ่านระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด 
8. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ด่วนที่สุด ที่ มท 0603/ว484 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการฟิกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 17 ดาวน์โหลด 

ใส่ความเห็น