You are currently viewing มกราคม 2564 (1)

มกราคม 2564 (1)

1. หนังสือกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ที่ มท 0635/ว24 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง ขอเชิญรับฟ้งรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลด
2. หนังสือศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0624/ว58 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักจุฬาราชมนตรี ดาวน์โหลด
3. หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด ที่ สอ.ว02/2564 ลงวันที่ 8 มกราคม 2564 เรื่อง ขอส่งลำเนาหนังสือสหกรณ์ ดาวน์โหลด
4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว120 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 เรื่อง การรับสมัคร คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
5. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว86 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 เรื่อง ขอความ ร่วมมือตอบแบบสำรวจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ ดาวน์โหลด