ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าพนักงานดับเพลิง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
หลักสูตรเจ้าพนักงานดับเพลิง
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10

pdf.symbol.100