แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้แสดงควาามจำนงเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม

แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้แสดงความจำนงเพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม จำนวน 3 โครงการ

1. หลักสูตรการบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด กำหนดดำเนินการ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2564

2.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กำหนดการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 17 -19 กุมภาพันธ์ 2564

3. หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพวิทยากรระบบบัญชาการเหตุการณ์ กำหนดดำเนินการระหว่าง 8 – 12 มีนาคม 2564