You are currently viewing ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการด้านการควบคุมสั่งการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุเบื้องต้น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการด้านการควบคุมสั่งการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุเบื้องต้น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการด้านการควบคุมสั่งการดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุเบื้องต้น

pdf.symbol.100