หนังสือเวียน เดือนตุลาคม 2566 (1)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 4190 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 เรื่อง
การมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่และการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน  ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 4197 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงานเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (กวฉ.)  ดาวโหลด

3. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 2101 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566
เรื่อง ขอความร่วมมือ ปภ. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบเพื่อร่วมสนับสนุนสลากกาชาด-บัตรนำโชค  ดาวโหลด

4. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 2099 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566
เรื่อง ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานร่วมสมัครวิ่งในกิจกรรมเดิน-วิ่ง เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ดาวโหลด

5. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 4196 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566
เรื่อง งาน OCSC Placement Day 2023  ดาวโหลด

6. หนังสือกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด่วนที่สุด ที่ มท 0606/ว 3076 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566 เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกระทรวงมหาดไทย  ดาวโหลด