แผนการฝึกอบรมของกรม ปภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. เรียน อธิบดีกรมการปกครอง ดาวน์โหลด
2. เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดาวน์โหลด
3. เรียน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดาวน์โหลด
4. เรียน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ดาวน์โหลด
5. เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร ดาวน์โหลด
6. เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ดาวน์โหลด
7. เรียน ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
8. สรุปรายเดือน ดาวน์โหลด
9. รายละเอียดหลักสูตร ดาวน์โหลด
10. คำย่อชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม ดาวน์โหลด
11. แผนการฝึกอบรมของกรม ปภ. ประจำปี พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
12. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด
13. รายละเอียดสถานที่ติดต่อของ สพบ. และศูนย์ ดาวน์โหลด
14. ผู้ประสานหลักสูตร ดาวน์โหลด