กิจกรรมการฝึกภาคปฏิบัติ หลักสูตร พนักงานดับเพลิงขั้นก้าวหน้า รุ่นที่ 38