ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย : หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการคัดเลือกผลการคัดผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย : หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563