แจ้งประชาสัมพันธ์ให้แสดงความจำนงเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

แจ้งประชาสัมพันธ์ให้แสดงความจำนงเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
  1. โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย : หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563
  2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดดำเนินระหว่างวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2563

ใส่ความเห็น