หนังสือเวียน เดือนพฤษภาคม 2566 (2)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1934 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ของอธิบดีให้ดำรงตำแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน เพิ่มเติม  ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1937 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรสร้างความพร้อมและเสริมศักยภาพหัวหน้างาน  ดาวโหลด

3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1905 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์กรุงเทพมหานคร หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2566  ดาวโหลด

4. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 1935 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เรื่อง โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 19  ดาวโหลด

5. หนังสือสำนักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 988 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อหน่วยงาน  ดาวโหลด

6. หนังสือกองนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ มท 0606/ว 1294 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เรื่อง สรุปผลการสัมมนาความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมวัตกรรม Agriculture Solar Solutions ดพื่อโครงการขับเคลื่อนเจตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่เป้าหมายความมั่นคงของมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืน  ดาวโหลด