ประกาศสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพวิทยากรการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพวิทยากรการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

pdf.symbol.100