หนังสือเวียน เดือนมกราคม 2566 (2)

1. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 234 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ดาวโหลด

2. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 181 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ดาวโหลด

3. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ มท 0603/ว 242 ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และรับสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น  ดาวโหลด

4. หนังสือสำนักเลขานุการกรม ที่ มท 0601/ว 113 ลงวันที่16 มกราคม 2566 เรื่อง การมอบหมายอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดาวโหลด

5. หนังสือกองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน ที่ มท 0607/ว 127 ลงวันที่16 มกราคม 2566 เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัยทางถนน “สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” ดาวโหลด

6. หนังสือสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ด่วนมาก ที่ มท 0634/ว 52 ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดสวัตกรรมด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ดาวโหลด

7. หนังสือสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ปภ. ที่ มท 0603(ศปท.ปภ.)/ว 241 ลงวันที่ 18 มกราคม 2566 เรื่อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้รับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565 ดาวโหลด