1. แผนการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. คำย่อชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม
3. รายละเอียดหลักสูตร ## สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ##
4. รายละเอียดหลักสูตร ## สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ##
5. รายละเอียดหลักสูตร ## สำหรับภาคเอกชน และประชาชน ##
6. สถานที่ติดต่อของ วปภ. ทุกวิทยาเขต
7. วันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564