คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน


1 คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอุทกภัยอย่างบูรณาการ_ADPC
https://online.pubhtml5.com/iykw/mqcd/

2 คู่มือฝึกอบรม การปลุกจิตสำนึกเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยน้ำท่วม
https://online.pubhtml5.com/megn/hcpp/

3 คู่มือแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว
https://online.pubhtml5.com/iykw/ubdq/

4 คู่มือมาตรฐานขั้นต่ำโครงการสเฟียร์_IOM
https://online.pubhtml5.com/megn/nuqh/

5 หนังสือการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน_DRRGuideline
https://online.pubhtml5.com/megn/fard/

6 คู่มือประชาชนในการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
https://online.pubhtml5.com/megn/teja/

7 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม CBDRM
https://online.pubhtml5.com/iykw/kvom/

8 คู่มือการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน_สภากาชาดและ สพฉ
https://online.pubhtml5.com/iykw/fixa/

9 คู่มือการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย_ปภ
https://online.pubhtml5.com/iykw/qvtp/

10 คู่มือการควบคุมไฟป่า_กรมอุทยานสัตว์ป่าฯ
https://online.pubhtml5.com/iykw/cpry/

11 คู่มือการจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย กรณีศึกษา_สศช
https://online.pubhtml5.com/iykw/dkpr/

12 คู่มือแบบฝึกแผนผจญเพลิง_วปภ
https://online.pubhtml5.com/iykw/cejh/

13 คู่มือการใช้เชือก_วปภ
https://online.pubhtml5.com/iykw/tjhx/

14 คู่มือการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า_วปภ
https://online.pubhtml5.com/iykw/leob/

15 คู่มือหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม
https://online.pubhtml5.com/megn/hugt/