สถิติข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใน/ภายนอก

สถิติข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใน/ภายนอก

สรุปภาพรวมลการดำเนินการโครงการฝึกอบรม ย้อนหลัง 5 ปี

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563

สรุปผลข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63 - พ.ค.64)

สถิติข้อมูลการเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใน/ภายนอก